Algemene voorwaarden

Inkoopvoorwaarden

Hieronder vindt u de inkoopvoorwaarden van Arvato en Arvato Netherlands B.V.. Deze voorwaarden hebben tot doel de rechten en plichten van de door Arvato met haar leveranciers gesloten contractuele relaties te regelen.

Inkoopvoorwaarden Arvato

Inkoopvoorwaarden Arvato Netherlands B.V.

Arvato SE Algemene voorwaarden voor het gratis ter beschikking stellen van downloads

§ 1 Toepassingsgebied

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Arvato SE (hierna te noemen "Arvato SE", "wij" of "ons"), gevestigd te Reinhard-Mohn-Straße 22, 33333, Gütersloh, Duitsland, en de commerciële gebruiker in het kader van gratis downloads van white papers, studies, documenten over bedrijfsoplossingen, referentiecases en persberichten (hierna te noemen "Downloads"), ook wanneer de portals buiten de Bondsrepubliek Duitsland worden geopend.
 2. Het gratis verstrekken van downloads is uitsluitend gericht op consumenten van ten minste 18 jaar oud die als handelaren worden beschouwd in de zin van afdeling 4 paragraaf 1 van het Duitse Burgerlijk Wetboek (Bürgerliches Gesetzbuch [BGB]).
 3. De contracttaal is Duits.
 4. Eventuele voorwaarden van de gebruiker die afwijken van deze Algemene Voorwaarden zijn niet van toepassing. Dit geldt ook indien Arvato SE niet uitdrukkelijk bezwaar maakt tegen dergelijke afwijkende voorwaarden.
 5. Wij zijn onderworpen aan de volgende Code of Conduct

§ 2 Onderwerp van de overeenkomst, omvang van de dienstverlening

 1. Het onderwerp van deze contractvoorwaarden is het verstrekken van gratis downloads aan de gebruiker. Om individuele downloads te kunnen aanbieden, is minimaal het e-mailadres van de gebruiker nodig voor marketingcommunicatie. In ruil voor het ontvangen van individuele downloads worden de gegevens van de gebruiker gebruikt om verdere informatie te verstrekken over de producten en diensten van de Arvato bedrijvengroep. Het akkoord gaan hiermee gebeurt op vrijwillige basis. Dergelijke gepersonaliseerde reclame maakt ook geen deel uit van deze contractvoorwaarden.
 2. De gratis aangeboden downloads zijn wettelijk beschermd. Met betrekking tot de contractpartner berusten de auteursrechten, octrooirechten, merkrechten en alle overige aan het product verbonden auteursrechten uitsluitend bij Arvato SE. Voor zover het rechten van derden betreft, heeft Arvato SE de desbetreffende gebruiksrechten verkregen.
 3. Voor leveringen en diensten van andere aard worden afzonderlijke overeenkomsten afgesloten.

§ 3 Contractsluiting

 1. Het contract komt tot stand doordat Arvato SE de gebruiker de mogelijkheid biedt om toegang te krijgen tot het product en het onmiddellijk op te slaan door een online formulier met een geïntegreerde downloadknop in te sluiten dat gekoppeld is aan het gratis product. De gebruiker wordt niet alleen geïnformeerd over deze Algemene Voorwaarden, maar ook over de Privacyverklaring en krijgt de mogelijkheid om naast en onafhankelijk van deze contractvoorwaarden toestemming te geven voor het ontvangen van gepersonaliseerde reclame via e-mail.  Een ontvangstbevestiging en een verificatieproces voor het verifiëren van uw identiteit en het afsluiten van deze contractvoorwaarden worden uitgevoerd wanneer u ons het online formulier toestuurt.
 2. U kunt de door u verstrekte informatie controleren en waar nodig corrigeren voordat u het online formulier verstuurt. Controleer de contractafsluiting en corrigeer door op "Terug" te klikken.
 3. Na voltooiing van het verificatieproces, d.w.z. zodra uw e-mailadres is bevestigd, wordt er geen bindend contract aangegaan met betrekking tot de levering van individuele downloads.

§ 4 Plaats van uitvoering en nakoming
Voor alle diensten die voortvloeien uit en in verband staan met dit contract, is de plaats van uitvoering en nakoming, evenals het filiaal van de website-aanbieder Gütersloh, Duitsland.

§ 5 Rechten van de gebruiker

 1. Het is de gebruiker toegestaan de hem ter beschikking gestelde informatie op te slaan en eventueel af te drukken. Het kopiëren, verspreiden of op andere wijze gebruiken van deze informatie is alleen toegestaan binnen de beperkte grenzen van het auteursrecht. Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald, blijven alle rechten op de informatie berusten bij Arvato SE en/of de respectieve houder(s) van het auteursrecht of van andere rechten.
 2. De gebruiker heeft het recht om de nodige back-up kopieën van de download te maken om de veiligheid te waarborgen. Dergelijke back-up kopieën moeten veilig worden opgeslagen en, indien technisch mogelijk, worden voorzien van de auteursrechtvermelding van het oorspronkelijke gegevensopslagapparaat. Kopieën die niet langer nodig zijn, moeten worden gewist of vernietigd.

§ Paragraaf 6 Verplichtingen van de gebruiker

 1. Beide partijen komen overeen dat de download gratis en zonder tegenprestatie wordt verstrekt.
 2. De gebruiker dient zich te houden aan de Arvato SE Code of Conduct die specifiek wordt genoemd in artikel 1 paragraaf 6 van deze Algemene Voorwaarden en dient zich dienovereenkomstig te gedragen wanneer hij gebruik maakt van de gratis beschikbaarstelling van downloads.

§ Paragraaf 7 Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van Arvato SE jegens de gebruiker voor materiële gebreken en rechtsgebreken met betrekking tot de ter beschikking gestelde downloads is beperkt tot die gevallen waarin Arvato SE een dergelijk gebrek in de download opzettelijk voor de gebruiker verborgen houdt.
 2. Naast de aansprakelijkheid voor materiële gebreken en juridische fouten is Arvato SE alleen aansprakelijk indien en voor zover de gebruiker schadeclaims indient op basis van opzet of grove nalatigheid, inclusief opzet of grove nalatigheid van vertegenwoordigers of plaatsvervangers van Arvato SE.
 3. Content wordt onder voorbehoud van beschikbaarheid aan de gebruiker verstrekt. Arvato SE zal zich inspannen om ervoor te zorgen dat de inhoud zonder fouten aan de gebruiker ter beschikking wordt gesteld. Onderhoudswerkzaamheden, ontwikkelingen en/of fouten kunnen de gebruiksmogelijkheden beperken en/of tijdelijk onderbreken. Dit kan ook leiden tot mogelijk verlies van gegevens. De gebruiker kan in dergelijke gevallen geen aanspraak maken op schadevergoeding of andere claims.
 4. Ondanks zorgvuldige controle van de te verstrekken informatie kan Arvato SE geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de volledigheid, juistheid en actualiteit ervan.

§ 8 Gegevensbescherming
De partijen verbinden zich ertoe de geldende voorschriften inzake gegevensbescherming na te leven. De privacyverklaring met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens van de gebruiker bij het gebruik van de diensten die in dit contract zijn vastgelegd, is hier beschikbaar

§ 9 Slotbepalingen

 1. Het gebruik en/of de beschikbaarstelling van inhoud en deze Algemene Voorwaarden zijn uitsluitend onderworpen aan het Duitse recht in hun toepassing en interpretatie.
 2. Op voorwaarde dat de gebruiker een algemene handelaar is, komen de partijen overeen dat Gütersloh de plaats van jurisdictie is voor alle vorderingen die ontstaan als gevolg van of in verband met het aanbieden en gebruiken van de inhoud.
 3. Mocht een bepaling van deze overeenkomst ongeldig zijn of worden, dan blijft de geldigheid van de overeenkomst als geheel onaangetast. In plaats van de ongeldige of ontbrekende bepaling geldt de betreffende wettelijke bepaling.
   

Laatst bijgewerkt: Augustus 2023