Ogólne warunki zakupów

Warunki zakupu

Poniżej znajdują się warunki zakupu Arvato. Warunki te mają na celu kontrolowanie praw i obowiązków wynikających z zawartych stosunków umownych Arvato z dostawcami.

Warunki zakupu

Ogólne warunki Arvato SE dotyczące bezpłatnego udostępniania plików do pobrania

§ Sekcja 1. Zakres zastosowania

 1. Niniejsze Warunki Ogólne mają zastosowanie do wszelkich stosunków prawnych ustanowionych pomiędzy Arvato SE (zwaną dalej "Arvato SE", "my" lub "nas"), z siedzibą w Reinhard-Mohn-Straße 22, 33333, Gütersloh, Niemcy, a użytkownikiem komercyjnym w związku z bezpłatnym pobieraniem raportów, analiz, dokumentów dotyczących rozwiązań biznesowych, przypadków referencyjnych i komunikatów prasowych (zwanych dalej "Pobieranymi Materiałami"), z uwzględnieniem przypadków dostępu do portali spoza Republiki Federalnej Niemiec.
 2. Bezpłatne udostępnianie plików do pobrania jest oferowane wyłącznie konsumentom w wieku co najmniej 18 lat, którzy są uznawani za handlowców w rozumieniu §4 ust. 1 niemieckiego kodeksu cywilnego (Bürgerliches Gesetzbuch [BGB]).
 3. Językiem umowy jest język niemiecki.
 4. Wszelkie warunki użytkownika, które odbiegają od niniejszych Warunków, nie mają zastosowania. Dotyczy to również sytuacji, gdy Arvato SE nie wyrazi jednoznacznego sprzeciwu wobec takich odmiennych warunków.
 5. Przestrzegamy postanowień następującego Kodeksu Postępowania

§ Sekcja 2. Przedmiot umowy, zakres usług

 1. Przedmiotem niniejszych warunków umownych jest dostarczanie użytkownikowi bezpłatnych plików do pobrania. W celu dostarczenia indywidualnych plików do pobrania, adres mailowy użytkownika jest niezbędny, przynajmniej do komunikacji marketingowej. W zamian za otrzymywanie indywidualnych plików do pobrania, dane użytkownika będą wykorzystywane do dostarczania dalszych informacji o produktach i usługach grupy spółek Arvato. Zgoda na to jest dobrowolna. Tak spersonalizowana reklama nie podlega również postanowieniom niniejszych warunków umownych.
 2. Udostępnione bezpłatne pliki do pobrania są prawnie chronione. W relacji z partnerem umowy, wszystkie prawa autorskie, prawa patentowe, prawa do znaków towarowych i wszelkie inne pokrewne prawa autorskie do produktu należą wyłącznie do Arvato SE. W przypadku praw osób trzecich, Arvato SE uzyskało odpowiednie prawa użytkowania.
 3. Na dostawy i usługi innego rodzaju zawierane są odrębne umowy.

§ Sekcja 3. Zawarcie umowy

 1. Umowa zostaje zawarta poprzez udostępnienie użytkownikowi przez Arvato SE opcji dostępu i natychmiastowego zapisania produktu poprzez zamieszczenie formularza online ze zintegrowanym przyciskiem pobierania połączonym z bezpłatnym produktem. Oprócz informacji o niniejszych Warunkach, użytkownik otrzyma również Informację o ochronie prywatności danych i będzie miał możliwość wyrażenia zgody na otrzymywanie spersonalizowanych reklam za pośrednictwem poczty elektronicznej, oprócz i niezależnie od niniejszych warunków umowy.  Potwierdzenie odbioru, a także proces uwierzytelniania w celu weryfikacji tożsamości użytkownika i akceptacji niniejszych warunków umowy następuje po przesłaniu nam formularza online.
 2. Podane informacje można przejrzeć i w razie potrzeby poprawić przed wysłaniem formularza online. Sprawdzić dane umowy i poprawić ją można klikając przycisk "Wstecz".
 3. Po zakończeniu procesu uwierzytelniania, tj. po potwierdzeniu adresu mailowego użytkownika, nie zostaje zawarta żadna wiążąca umowa dotycząca dostarczania poszczególnych plików do pobrania.

§ Sekcja 4. Miejsce wykonania umowy i spełnienia świadczenia
W przypadku wszystkich usług wynikających z niniejszej umowy i w związku z nią, miejscem wykonania i realizacji świadczenia, a także oddziałem dostawcy strony internetowej jest Gütersloh, Niemcy.

§ Sekcja 5. Prawa użytkownika

 1. Użytkownik może zapisać i, w stosownych przypadkach, wydrukować dostarczone mu informacje. Wszelkie kopiowanie, rozpowszechnianie lub inne wykorzystanie tych informacji wykraczające poza powyższe jest dozwolone wyłącznie w ścisłych granicach praw autorskich. O ile nie zostanie wyraźnie stwierdzone inaczej, wszelkie prawa do informacji pozostają własnością Arvato SE i/lub odpowiednich posiadaczy praw autorskich lub innych praw.
 2. Użytkownik jest uprawniony do wykonania niezbędnych kopii zapasowych pobranych plików w celu zapewnienia ich bezpieczeństwa. Takie kopie zapasowe muszą być bezpiecznie przechowywane i, o ile jest to technicznie wykonalne, opatrzone informacją o prawach autorskich z oryginalnego urządzenia do przechowywania danych. Kopie, które nie są już potrzebne, muszą zostać usunięte lub zniszczone.

§ Sekcja 6. Obowiązki użytkownika

 1. Obie strony zgadzają się, że możliwość pobrania materiałów jest oferowana/przyznawana bezpłatnie, bez wynagrodzenia.
 2. Użytkownik będzie przestrzegał Kodeksu Postępowania Arvato SE, o którym mowa w sekcji 1 ust. 6 niniejszych Warunków, i będzie postępował zgodnie z nim podczas korzystania z bezpłatnego dostępu do plików do pobrania.

§ Sekcja 7. Odpowiedzialność

 1. Odpowiedzialność Arvato SE wobec użytkownika za wady materialne i wady prawne w odniesieniu do dostarczonych plików do pobrania jest ograniczona do przypadków, w których Arvato SE umyślnie ukrywa taką wadę w pliku do pobrania przed użytkownikiem.
 2. Oprócz odpowiedzialności za wady materialne i wady prawne, Arvato SE ponosi odpowiedzialność tylko wtedy i tylko w takim zakresie, w jakim użytkownik dochodzi roszczeń odszkodowawczych opartych na umyślnym działaniu lub rażącej niedbałości, z uwzględnieniem umyślnego działania lub rażącej niedbałości przedstawicieli lub pełnomocników Arvato SE.
 3. Treści będą dostarczane użytkownikowi w zależności od dostępności. Arvato SE dołoży wszelkich starań, aby treści były dostarczane użytkownikowi w stanie wolnym od jakichkolwiek błędów. Prace konserwacyjne, prace rozwojowe i/lub błędy mogą ograniczyć i/lub tymczasowo zakłócić możliwość korzystania z materiałów. Może to również prowadzić do potencjalnej utraty danych. W takich przypadkach użytkownik nie będzie dochodził żadnych roszczeń odszkodowawczych ani innych roszczeń.
 4. Pomimo starannego sprawdzenia informacji przeznaczonych do udostępnienia, Arvato SE nie może ponosić odpowiedzialności za ich kompletność, dokładność i aktualność.

§ Sekcja 8. Ochrona danych
Strony zobowiązują się do przestrzegania obowiązujących wymogów w zakresie ochrony danych. Informacja o ochronie prywatności danych dotycząca przetwarzania danych osobowych użytkownika podczas korzystania z usług określonych w niniejszej umowie jest dostępna tutaj.

§ Sekcja 9. Postanowienia końcowe

 1. Korzystanie i/lub dostarczanie treści, jak również niniejsze Warunki Ogólne podlegają wyłącznie prawu niemieckiemu w zakresie ich stosowania i interpretacji.
 2. Jeżeli użytkownik jest handlowcem, Strony uzgadniają, że Gütersloh będzie miejscem jurysdykcji dla wszelkich roszczeń powstałych w wyniku lub w związku z dostarczaniem i korzystaniem z treści.
 3. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej umowy okaże się nieważne, ważność całej umowy pozostaje nienaruszona. W miejsce nieważnego lub brakującego postanowienia zastosowanie mieć będzie odpowiedni przepis ustawowy.


Data ostatniej aktualizacji: Sierpień 2023