Wywiad|

Innovation and Sustainability

Jak technologia Przemysłu 4.0 wpływa na zrównoważony rozwój w logistyce?

W tym wywiadzie rozmawialiśmy z naszą koleżanką Karoline Kowalik, inżynierem logistyki i doktorantką w dziedzinie innowacji i zrównoważonego rozwoju na Uniwersytecie w Maastricht, o wpływie technologii Przemysłu 4.0 na zrównoważony rozwój w logistyce. Najnowszy artykuł Karoline dotyczy korelacji innowacyjnych technologii i strategii zrównoważonego rozwoju w logistyce. Podstawowym pytaniem badawczym był wpływ technologii Przemysłu 4.0 na zrównoważony rozwój ekonomiczny, środowiskowy i społeczny w sektorze logistyki.

Czy możesz pokrótce przedstawić nam temat Przemysłu 4.0 w logistyce, abyśmy mogli zacząć? Czym są technologie Przemysłu 4.0 w logistyce?

Przemysł 4.0 (I4.0) lub czwarta rewolucja przemysłowa kładzie nacisk na cyfryzację, komunikację sieciową, technologie automatyzacji i analitykę.

Technologia Przemysłu 4.0 (I4.0T) charakteryzuje się połączeniem z technologią informacyjną i innymi technologiami internetowymi, takimi jak Internet Rzeczy (IoT), tworząc systemy cyberfizyczne (CPS). Ta łączność, wspomagana przez Big Data i systemy informacyjne, zwiększa przejrzystość, podejmowanie decyzji i autonomiczne uczenie się w systemach. Technologie I4.0, w porównaniu z technologiami I3.0, radzą sobie z różnymi indywidualnie unikalnymi produktami i sytuacjami, podejmują decyzje autonomicznie, współpracują z ludźmi i zapewniają wzajemne połączenia i przejrzystość całego łańcucha wartości zamiast pojedynczych procesów.

Wśród innych innowacyjnych technologii, kluczowe I4.0T w logistyce obejmują technologie fizyczne, takie jak zaawansowana robotyka, systemy cyberfizyczne (np. znaczniki RFID) i Internet rzeczy, ale także technologie cyfrowe, takie jak rzeczywistość rozszerzona i wirtualna, przetwarzanie w chmurze i duże zbiory danych oraz symulacja i cyfrowe bliźniaki.

Czy może Pan omówić obecne wyzwania stojące przed dostawcami usług logistycznych w zakresie równoważenia usług realizacji zamówień i zrównoważonych praktyk biznesowych?

W dynamicznym świecie logistyka stoi przed wyzwaniami transformacyjnymi, takimi jak zmiany po pandemii, wykorzystanie sztucznej inteligencji, ekologizacja i zwiększona łączność. Globalny handel elektroniczny, który według prognoz osiągnie ponad 8,1 miliarda do 2026 roku, napędza transformację branży, a konsumenci domagają się płynnych doświadczeń i zrównoważonego rozwoju. Rozwój technologii Przemysłu 4.0, w tym sztucznej inteligencji, dużych zbiorów danych i robotyki, stwarza zarówno możliwości, jak i wyzwania. Zrównoważony rozwój nie jest tylko modnym hasłem, ale jest obecnie wymagany na przykład przez unijną dyrektywę w sprawie sprawozdawczości dotyczącej zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw (CSRD). Ponadto zmiany w postawach społecznych, zwłaszcza wśród świadomych ekologicznie konsumentów z pokolenia Z, wpływają na praktyki korporacyjne. Kolejnym wyzwaniem jest niedobór zasobów, takich jak ziemia i surowce, ale także rosnące koszty pracy.

Aby sprostać tym wyzwaniom, niezbędne jest kompleksowe podejście, obejmujące płynną integrację cyfrową, przyjęcie zrównoważonych praktyk i zachowanie elastyczności dzięki strategiom adaptacyjnym. Nie chodzi tylko o utrzymanie konkurencyjności; chodzi o zapewnienie długoterminowego sukcesu w tym dynamicznym sektorze logistycznym.

Co oznacza zrównoważony rozwój w logistyce? Jakie poziomy można wziąć pod uwagę?

Zrównoważony rozwój jest często uważany za bardzo ograniczony, ale wykracza poza emisję CO2, obejmując czynniki ekonomiczne, społeczne i środowiskowe. Zgodnie z celami zrównoważonego rozwoju ONZ, podejście Triple Bottom Line ocenia sukces holistycznie. Wśród wielu kategorii wpływu, wymiar społeczny nadaje priorytet dobrobytowi, etyce i jakości życia. Wymiar ekonomiczny kładzie nacisk na zysk, wydajność i wyniki rynkowe. Wymiar środowiskowy ocenia odpady, wydajność zasobów, emisję CO2 i zanieczyszczenie.

Ostatecznie utrzymanie równowagi między tymi trzema filarami ma kluczowe znaczenie dla zrównoważonego rozwoju firmy.

W jaki sposób presja ze strony rządów, klientów i konsumentów końcowych wpływa na strategiczne przesunięcie dostawców usług logistycznych w kierunku zrównoważonego rozwoju w ich łańcuchach wartości?

Pomimo wprowadzenia zrównoważonego rozwoju przez Komisję Brundtland w 1987 r. i celów zrównoważonego rozwoju w 2015 r., postęp był niewystarczający ze względu na brak zaangażowania i konsekwentnych działań ze strony rządów i przedsiębiorstw. Trójstronne ramy zrównoważonego rozwoju, niegdyś źródło przewagi konkurencyjnej, stały się obecnie koniecznością w świetle porozumienia paryskiego w sprawie zmian klimatu z 2015 r., a ostatnio nowych przepisów, takich jak unijna dyrektywa CSRD. Regulacje te zmuszają firmy do ujawniania dodatkowych wskaźników społecznych i środowiskowych, wywierając na nie presję do przyjęcia zrównoważonych praktyk i ponownego przemyślenia definicji wartości i kosztów.

Podczas gdy dwie trzecie kadry kierowniczej uważa, że zrównoważony rozwój powinien być zintegrowany ze strategią biznesową ich firmy, tylko 38% zgłasza faktyczną integrację. Oprócz zmian regulacyjnych, zmiana sposobu myślenia wśród młodszych konsumentów, zwłaszcza pokolenia Z, wzywa firmy do przyjęcia zrównoważonego rozwoju lub narażenia się na negatywny rozgłos i utratę sprzedaży. Stwarza to zachęty dla firm, aby stały się bardziej zrównoważone. Ostatecznie, aby spełnić cele rządowe i oczekiwania konsumentów, zrównoważony rozwój musi stać się podstawowym celem strategicznym.

 

Nadszedł czas, aby uwolnić się od ograniczeń przeszłości. Przyjmijmy wizjonerskie podejście do podejmowania decyzji, które wykracza poza nasze mury i zapewnia nam sukces w stale zmieniającym się krajobrazie biznesowym.

Karoline Kowalik Logistics Engineer and PhD student in the field of Innovation & Sustainability

Wpływ Przemysłu 4.0 na zrównoważony rozwój i łączenie Przemysłu 4.0 ze zrównoważonym rozwojem: W jaki sposób technologie Przemysłu 4.0 przyczyniają się do sprostania wyzwaniom w obszarach niższego szczebla, takich jak magazyn i realizacja zamówień?

Wdrożenie technologii Przemysłu 4.0 zapewnia naszym dostawcom usług logistycznych strategiczną przewagę w pokonywaniu zakłóceń na rynku: Po pierwsze, technologie te mogą napędzać wzrost rynku poprzez zwiększenie przepustowości i usprawnienie procesów, umożliwiając nam skuteczną obsługę większej liczby zamówień i płynne zarządzanie ekspansją. Po drugie, rozwiązując problem niedoboru zasobów, zautomatyzowane systemy magazynowania i odzyskiwania (ASRS) nie tylko zwiększają gęstość magazynowania, ale także łagodzą obawy związane z nieruchomościami. Ponadto technologie te przyczyniają się do zmniejszenia zapotrzebowania na ekwiwalenty pełnego czasu pracy, pomagając nam skutecznie wypełniać luki kadrowe. Co więcej, integracja rozwiązań cyfrowych i danych zwiększa przejrzystość łańcucha dostaw, spełniając i przekraczając oczekiwania klientów dzięki usługom o wartości dodanej i lepszej zdolności reagowania. Jeśli chodzi o konkurencję, strategiczne inwestycje w Przemysł 4.0 mogą pozytywnie wpłynąć na zrównoważony rozwój gospodarczy, pozwalając nam zoptymalizować koszty i pozostać konkurencyjnymi wobec nowych uczestników rynku. Wreszcie, przyjęcie technologii cyfrowych i danych nie tylko przyczynia się do zrównoważonego rozwoju środowiska, ale także poprawia doświadczenie zawodowe naszych pracowników, zwłaszcza dzięki pozytywnemu wpływowi robotyki.

Podsumowując, wykorzystanie technologii Przemysłu 4.0 pozwala dostawcom usług logistycznych aktywnie stawiać czoła wyzwaniom, wykorzystywać możliwości rozwoju i wywierać pozytywny wpływ na wydajność operacyjną, zrównoważony rozwój i zadowolenie klientów.

Opierając się na wynikach przedstawionych w białej księdze, jaki jest zidentyfikowany wpływ technologii Przemysłu 4.0 na zrównoważony rozwój gospodarczy, środowiskowy i społeczny dla dostawców usług logistycznych?

I4.0T może być sposobem na sprostanie ambicjom w zakresie zrównoważonego rozwoju, ale nie będzie łatwo opracować odpowiednią strategię korporacyjną, która może zaznaczyć wszystkie pola bez żadnych kompromisów. Chociaż technologia Przemysłu 4.0 może mieć pozytywny wpływ netto na zrównoważony rozwój gospodarczy i społeczny, może mieć pozytywny lub nawet negatywny wpływ na zrównoważony rozwój środowiskowy firm.

Jeśli chodzi o zrównoważony rozwój ekonomiczny, kluczową zaletą I4.0T jest niższy całkowity koszt posiadania w czasie. Wdrożenie I4.0T prowadzi do zmniejszenia kosztów ekwiwalentu pełnego czasu pracy (FTE), minimalizuje wymagania dotyczące przestrzeni i zwiększa wydajność, prowadząc do niższych kosztów infrastruktury, takich jak czynsz. Optymalizacja procesów i redukcja błędów przyczyniają się do większej aktywności gospodarczej, jednocześnie wspierając odporność łańcucha dostaw poprzez radzenie sobie z niepewnością. Wyzwania obejmują jednak wyższe inwestycje początkowe, zwiększone koszty bieżące i potrzebę planowania strategicznego. Pomimo tych rozważań, I4.0T pozostaje kluczowym czynnikiem zrównoważonego rozwoju gospodarczego i długoterminowego sukcesu w biznesie.

Patrząc na zrównoważony rozwój środowiska, wyciągnięcie jasnych wniosków stanowi wyzwanie. Rola I4.0T w promowaniu zrównoważonego rozwoju ekologicznego zależy od konkretnej zastosowanej technologii i rozważanych wskaźników ekologicznych, co prowadzi do potencjalnie pozytywnych lub negatywnych skutków. Oceniając wpływ, praktycy wyrażają optymizm wobec technologii oprogramowania, uznając wyższe zużycie zasobów przez sprzęt i wyższą emisję CO2. Kluczowe jest zajęcie się negatywnymi efektami zewnętrznymi, w tym zwiększonym zużyciem materiałów pierwotnych, zwiększonym zużyciem energii i potencjalnymi efektami odbicia w konsumpcjonizmie. Przeprowadzenie oceny cyklu życia I4.0T jest niezbędne do dokładnego porównania z alternatywami, biorąc pod uwagę cały cykl produkcji, użytkowania i odpadów. Kompleksowa analiza pomaga zidentyfikować możliwości zmniejszenia wpływu na środowisko przy jednoczesnym wykorzystaniu korzyści I4.0T, takich jak zwiększona wydajność niższego szczebla, zmniejszona produkcja CO2, inteligentne wykorzystanie zasobów, ułatwienie gospodarki o obiegu zamkniętym i lepsza przejrzystość dzięki śledzeniu danych produktu.

Wreszcie, I4.0T to potężne narzędzie napędzające zrównoważony rozwój społeczny, zapewniające korzyści, które mogą pozytywnie wpłynąć na firmy i społeczeństwo. Wdrażanie innowacyjnych technologii poprawia wizerunek marki, przyciąga i zatrzymuje partnerów B2B, tworzy atrakcyjne miejsce pracy i poprawia przejrzystość dla partnerów w łańcuchu dostaw, klientów i konsumentów. Jednak podnoszenie kwalifikacji pracowników ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia, że posiadają oni umiejętności niezbędne do odniesienia sukcesu w szybko zmieniającym się środowisku i nie czują się zastąpieni. Co więcej, firmy muszą unikać przenoszenia problemów geograficznych, takich jak pozyskiwanie minerałów lub produkcja.

Podsumowując, technologia Przemysłu 4.0 może mieć pozytywny wpływ netto na zrównoważony rozwój gospodarczy i społeczny, ale nieprzewidywalny wpływ na zrównoważony rozwój środowiska. Tylko (!) poprzez zrozumienie całkowitego wpływu nowej technologii możemy zrozumieć jej prawdziwą wartość.

Perspektywy i wezwanie do działania: Co radzisz kierownictwu (decydentom) i planistom rozwiązań logistycznych?

Uznając znaczący potencjał finansowy zaawansowanych technologii, decydenci muszą proaktywnie brać pod uwagę wszystkie zainteresowane strony. Eksperci branżowi podkreślają pilną potrzebę włączenia przez naszych dostawców usług logistycznych aktualnych trendów do procesu decyzyjnego lub stawienia czoła ryzyku pozostania w tyle.

Zastanówmy się, dlaczego trzymamy się przestarzałych podejść, które hamują postęp i transformację Przemysłu 4.0. Przyjęcie zarządzania zmianą i otwartość na nowe sposoby zapewnia nam sukces w ewoluującym krajobrazie biznesowym. Nadszedł czas, aby uwolnić się od dotychczasowych ograniczeń, przyjąć wizjonerskie podejście i aktywnie wprowadzać zmiany w celu zapewnienia ciągłego wzrostu i konkurencyjności.